Autobid.de jest znakiem towarowym Auktion & Markt AG Autobid.de jest znakiem towarowym Auktion & Markt AG

OWH

Ważne informacje

Archiwum Ogólnych Warunków Handlowych online

Tutaj masz możliwość pobrania i zapisania na dysku swojego komputera naszych aktualnych Ogólnych Warunków Handlowych jako pliku PDF.

Ogólne Warunki Handlowe online

Ogolne warunki handlowe

Ogolne warunki handlowe

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe nabierają mocy obowiązującej dla wszystkich klientów zarejestrowanych w Autobid.de (którzy zarejestrowali się do dnia 15.04.2011, do godziny 16:00) z dniem 15.04.2011, od godziny 16:00, jeśli w ciągu dwóch tygodni po upływie 15:04:2011 nie zostanie zgłoszony pisemny sprzeciw wobec nowych Ogólnych Warunków Handlowych. Sprzeciw należy przesłać na adres: Auktion & Markt AG, Abteilung Internetauktion Autobid.de, Klarenthaler Straße 83, 65197 Wiesbaden, Deutschland. Wszystkich klientów, którzy zarejestrują się po 15.04.2011, po godz. 16:00, obowiązują niniejsze Ogólne Warunki Handlowe od chwili zarejestrowania i zaakceptowania nowych Ogólnych Warunków Handlowych.

Preambuła została zmieniona jak następuje: „Autobid.de/Premium“ przemianowano na „Autobid.de“,zdanie 3, 2 podpunkt skreślono bez zastępowania.

Zmieniono następujące punkty:

Punkt II nr 1

Punkt III nr 5 b)

Punkt III 5 d) aa)

Punkt III 5 d) cc) teraz Punkt III nr 5 d) bb)

Punkt IV teraz Punkt V

Punkt V teraz Punkt VI

Punkt VI teraz Punkt VII

Punkt VII teraz Punkt VIII

Punkt VIII teraz Punkt IX

Punkt IX teraz Punkt X

Punkt X teraz Punkt XI

Punkt XI teraz Punkt XII

Punkt XII teraz Punkt XIV

Dodano jako nowe następujące punkty:

Punkt IV nr 1 – nr 5

Punkt XIII
 

I. Ogólne, stosowalne prawo

1. Utilisateur des présentes conditions générales de vente

L’utilisateur des présentes conditions générales de vente est la société Auktion & Markt AG, une so-ciété anonyme créée selon le droit de la République fédérale d’Allemagne avec siège à Wiesbaden et inscrite au registre du commerce du tribunal d’instance de Wiesbaden sous le numéro HRB 20968.

2. Objet des présentes conditions générales de vente

L’objet des présentes conditions générales de vente est le règlement de la vente de choses mobiles par l’utilisateur en tant qu’entrepreneur (ci-après désigné « le Vendeur ») à des personnes qui sont également des entrepreneurs et non des consommateurs (ci-après désigné « l’Acheteur »), l’achat étant réalisé sur la plateforme Internet de l’utilisateur et désigné www.autobid.de et le déroulement externe de la vente étant similaire à une vente aux enchères. Des ventes ont cependant juridiquement lieu par l’offre et l’acceptation selon les articles 145 à 151 du Code Civil allemand et non pas par l’adjudication selon l’article 156 du Code Civil allemand.

3. Autres conditions générales de vente

Les conditions générales de vente suivantes sont également applicables pour les opérations commer-ciales futures réalisées avec l’Acheteur, dans la mesure où ces conditions ne sont pas remplacées par d’autres par le Vendeur et où elles n’ont pas été communiquées à l’Acheteur avant les opérations futures. Des conditions générales de vente de l’Acheteur s’opposant aux présentes conditions ne sont pas valables, même si le Vendeur ne s’y oppose pas formellement.

4. Droit applicable

Seul le droit de la République fédérale d’Allemagne est applicable à l’exclusion formelle du droit
de vente des Nations Unies (CISG).


II. Rejestracja jako kupujący, dopuszczenie w charakterze kupującego

1. Rejestracja jako kupujący

Konsumenci w znaczeniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) nie mogą być kupującymi. Kupującymi mogą być jedynie przedsiębiorcy w znaczeniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) w przypadku, gdy nabywają oferowany przedmiot w celu prowadzenia działalności gospodarczej, gdy przedmiotem działalności gospodarczej lub zawodu jest handel pojazdami samochodowymi.

Każdy kupujący musi przed pierwszym udziałem w sprzedaży zarejestrować się i zalogować. Każdy kupujący przy tym przed pierwszym dopuszczeniem do składania ofert jest zobowiązany do podania i potwierdzenia statusu przedsiębiorstwa oraz sprzedającego pojazdy mechaniczne. Sposób wykazania określa sprzedający. W przypadku kupujących z siedzibą w obrębie Republiki Federalnej Niemiec zawsze wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: Kopia rejestracji przedsiębiorstwa, w przypadku handlowców i spółek rejestrowanych w rejestrze handlowym wyciąg z tego rejestru, kopia dowodu osobistego właściciela firmy (względnie dyrektora lub zarządu wpisanego do rejestru handlowego). W przypadku kupujących z siedzibą poza obszarem Republiki Federalnej Niemiec dodatkowo należy przedłożyć odpowiednie uwierzytelnione tłumaczenia wyżej wymienionych dokumentów w języku obcym w tłumaczeniu na język niemiecki, w przypadku kupujących z siedzibą w państwie Unii Europejskiej oraz w przypadku kupujących z niemiec dodatkowo konieczne jest przekazanie obowiązującego, przydzielonego numeru VAT - UE.

Wszyscy kupujący poza wyżej wymienionymi dokumentami odsyłają Sprzedającemu podpisane potwierdzenie rejestracji razem z umową o miejscu rozstrzygania sporów sądowych oraz zatwierdzeniu Ogólnych Warunków Handlowych.

2. Dopuszczenie jako kupujący

Jeżeli kupujący udowodni, że jest przedsiębiorcą w znaczeniu powyższych postanowień, otrzymuje od sprzedającego potwierdzenie rejestracji. Jest ono mu przysyłane pocztą e-mail i zawiera ono osobiste hasło kupującego ustalone przez sprzedającego. Za pomocą tego przydzielonego hasła oraz dowolnie wybranej przez kupującego nazwy użytkownika „Benutzername” kupujący może logować się w poszczególnych procesach sprzedaży, pod warunkiem odesłania przez kupującego wyszczególnionych pod numerem 1 dokumentów do sprzedającego. Odesłanie dokumentów wymienionych w punkcie 1 skutkuje dopuszczeniem do udziału w procesach sprzedaży. Nazwa użytkownika „Benutzername” jest widoczna na wyświetlanym na ekranie przebiegu sprzedaży dla wszystkich uczestników, nazwisko kupującego pozostaje przy tym anonimowe, również hasło pozostaje utajnione. Każdy kupujący musi bezzwłocznie powiadomić sprzedającego w formie pisemnej o zmianach jego danych (np. nazwiska, siedziby, adresu).

III. Dojście do skutku umowy

1. Wezwanie do złożenia ofert

Sprzedający rozpisuje przetarg rzeczy ruchomych w elektronicznych katalogach sprzedaży, co ma na celu ich sprzedaż. Każdej rzeczy ruchomej jest w nich przypisana cena minimalna. W przypadku dóbr ruchomych dodatkowo podaje się w katalogu sprzedaży, czy chodzi o towar nowy czy też używany oraz czy sprzedaż w drodze wyjątku prowadzona jest jako „sprzedaż netto” a więc czy cena jest rozumiana jako oferta najwyższa z wyłączeniem podatku VAT. W momencie opublikowania katalogu sprzedaży w Internecie sprzedający wzywa potencjalnych kupujących do składania ofert.

2. Termin składania ofert, oferty, wiążący charakter ofert

a) Czas trwania fazy "Hot-bid" jest teraz określany przez sprzedawcę dla każdej aukcji na nowo. Faza "Hot-bid" rozpoczyna się w przypadku każdej na nowo złożonej oferty od nowa. Jeśli podczas fazy "Hot-bid: nie zostanie złożona żadna dodatkowa oferta, kończy się ona razem z upływem określonego przez system czasu. Faza składania ofert jest tym samym kończona.

b) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia fazy "Hot-bid" w przypadku szczególnych okoliczności.

c) Kupujący składa ofertę poprzez wprowadzenie liczby w ramach terminu oferty. Cena oferty może być również mniejsza od ceny minimalnej. Kupujący jest związany swoją ofertą jedynie do momentu upłynięcia czterdziestu ośmiu godzin po upływie fazy „Hotbid“; w przypadku ofert poniżej ceny minimalnej, które na wyświetlanym ekranie są przedstawiane jako ceny „przy zastrzeżeniu“, kupujący jest związany swoją ofertą do momentu upływu siedemdziesięciu dwóch godzin po upływie fazy „Hotbid“. Po zakończeniu terminu składania ofert składanie dalszych ofert jest niemożliwe.
Oferty mogą by składane nie tylko poprzez wprowadzenie liczb podczas upływającego terminu składania ofert, lecz również wstępnie poprzez podanie oferty najwyższej ceny w elektronicznym agencie ofert. Elektroniczny agent ofert to techniczny instrument, który każdorazowo automatycznie przebija inne oferty składane drogą elektroniczną o minimalną wartość zwiększenia danej oferty podaną w katalogu sprzedaży do momentu osiągnięcia najwyższej ceny oferowanej przez kupującego.

3. Przyjęcie oferty

Oferowane przez kupującego ceny, które są niższe od ceny minimalnej, mogą być przez sprzedającego odrzucone – takie oferty są przedstawiane na ekranie jako „oferty z zastrzeżeniem“. Sprzedający może również odrzucić oferowane ceny przekraczające cenę minimalną i nie jest zobowiązany do przyjęcia ofert kupującego. Sprzedający przyjmie najwyższą oferowaną cenę, jeżeli nie skorzysta ze swojego prawa do odrzucenia oferowanych cen. W przeciągu okresu czasu, w którym kupujący jest związany swoją ofertą, sprzedający podejmuje decyzję, czy przyjmuje cenę oferowaną przez kupującego. Powiadomienie o przyjęciu oferty odbywa się w formie wiadomości e-mail przesyłanej przez sprzedającego do kupującego informującej o tym, że sprzedający przyjął jego ofertę; w pozostałych przypadkach kupujący rezygnuje z powiadomienia go o przyjęciu oferowanej ceny.

4. Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy kupującym a sprzedającym poprzez wiadomość e-mail o przyjęciu ceny poprzez sprzedającego.

5. Cena kupna

a) Kupujący z Republiki Federalnej Niemiec

Cena kupna odpowiada najwyższej zaoferowanej cenie kupującego i zawiera podatek obrotowy obowiązujący w Niemczech (cena kupna netto) o odpowiedniej wysokości ustawowej (o ile w katalogu sprzedaży brak jest innego określenia odnośnie odpowiedniej rzeczy, czyli nie została zaoferowana „cena netto“). Sprzedający sporządza w przypadku niemieckich kupców odpowiedni rachunek z ceną kupna netto z wyszczególnionym w wyraźny sposób podatkiem obrotowym o odpowiedniej, ustawowej wysokości. Powyższe zdanie nie obowiązuje w przypadku, gdy chodzi o sprzedaż, która podlega opodatkowaniu różnicowemu zgodnie z § 25a ustawy o podatku obrotowym.

b) Kupujący z krajów UE spoza Republiki Federalnej Niemiec

Kupujący z innych krajów UE niż Republika Federalna Niemiec muszą przed złożeniem oferty na rzeczy, które z punktu widzenia prawa o podatku obrotowym podlegają regularnemu opodatkowaniu, podać do wiadomości sprzedającego w formie pisemnej przydzielony im międzynarodowy, ważny numer identyfikacji podatku obrotowego i oprócz tego zagwarantować pisemnie na rzecz sprzedającego, iż nabyta rzecz zostanie bezzwłocznie wywieziona do innego kraju UE nie będącego Republiką Federalną Niemiec. Jeżeli te warunki są spełnione, to do ceny kupna netto nie jest konieczna dopłata niemieckiego podatku obrotowego i wskutek tego cena ta składa się wyłącznie z ceny zakupu netto.Kupujący otrzymuje najpierw rachunek brutto na cenę zakupu oraz koszty realizacji umowy. Po sprawdzeniu stosownych założeń niemieckiej ustawy o podatku obrotowym, kupujący otrzymuje rachunek netto z ceną sprzedaży oraz kosztami realizacji umowy.

c) Kupujący z krajów spoza UE (z krajów trzecich)

Kupujący z krajów spoza UE (z krajów trzecich) muszą płacić sprzedającemu potrącenie zabezpieczające o wysokości podatku obrotowego obowiązującego w danym przypadku w Republice Federalnej Niemiec. To potrącenie zabezpieczające jest kupującemu bezzwłocznie zwracane w momencie, gdy zostanie udowodnione w sposób nie budzący wątpliwości, że rzecz nabyta podlegająca regularnemu opodatkowaniu opuściła kraje EU. W tym celu należy sprzedającemu przedłożyć oryginał wypełnionej i zaopatrzonej w pieczęć granicznego urzędu celnego deklaracji wywozowej UE. Po otrzymaniu formularza kwota potrącenia (kaucji) jest natychmiast zwracana kupującemu. Roszczenie o wypłatę potrącenia zabezpieczającego może zostać scedowane wyłącznie za zgodą sprzedającego.

d)  Koszty realizacji umowy

aa) Kupujący ponosi oprócz ceny zakupu również koszty realizacji umowy. Koszty realizacji umowy (opłaty) uzależnione są od obowiązującego w danym momencie cennika sprzedającego, do wglądu pod Cennik.

Cennik
 
bb) Koszty realizacji umowy są płatne razem z ceną zakupu.

e) Koszty obrotu płatniczego, wypełnienie zobowiązań

Wszyscy zagraniczni kupujący muszą ponieść sami opłaty bankowe powstające z powodu przelewu za granicę. W pojedynczych przypadkach może zostać również uzgodnione przyjęcie czeków lub weksli, i ma to miejsce wyłącznie jako świadczenie w celu wykonania zobowiązania, a nie w celu uiszczenia zapłaty.
 

IV. Rachunki elektroniczne

1. Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie rachunków elektronicznych.

2. Przekazywanie rachunków elektronicznych ma miejsce do skrzynki pocztowej klienta.

3. Kupującego informuje się, że jest zobowiązany do sprawdzenia podpisu elektronicznego rachunku.

4. Kupującego informuje się, że jest zobowiązany do sprawdzenia podpisu eKupującego informuje się, że rachunki przesłane elektronicznie mogą być drukowane w formie papierowej; forma papierowa nie jest jednak dowodem w sensie podatkowym.lektronicznego rachunku.

5. Rachunki przekazane w formie elektronicznej przechowywane są tak jak rachunki papierowe przez 10 lat.

V. Zobowiązanie do wykonania świadczenia z góry

Po zawarciu umowy kupiec jest zobowiązany do uiszczenia ceny zakupu i kosztów realizacji umowy z góry (cyfra III. 5.)Tym samym kupiec otrzymuje kupioną rzecz dopiero po całkowitym wypełnieniu jego zobowiązań płatniczych zgodnie z punktem III. 5.VI. Przejście ryzyka, odbiór, przejście własności

1. Przejście ryzyka:

W momencie zapłaty ceny zakupu ma miejsce przejście ryzyka przypadkowego pogorszenia lub przypadkowego zaginięcia rzeczy na kupującego.

2. Odbiór:

Kupione rzeczy muszą być odebrane przez kupującego na jego koszty w miejscu lokalizacji tej rzeczy, które zostało podane w elektronicznym katalogu sprzedaży.

3. Przejście własności:

Kupujący otrzymuje dowód odbioru bezzwłocznie po zapłaceniu ceny kupna. Kupujący otrzymuje kupioną rzecz w podanym miejscu jej przetrzymywania za przedłożeniem dowodu odbioru.


VII. Prawo sprzedającego do zatrzymania

Sprzedający jest uprawniony do odmowy wydania dowodu odbioru i wydania rzeczy do momentu wypełnienia przez kupującego wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec sprzedającego – również w przypadku, gdy te zobowiązania wyniknęły z innych sprzedaży i/lub innych stosunków prawnych.

VIII. Zastrzeżenie własności

Wszystkie używane przedmioty pozostają aż do wypełnienia wszystkich roszczeń przysługujących sprzedawcy jego własnością. Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania nabytej rzeczy lub też jej zabezpieczania. Kupujący jest uprawniony do dalszej sprzedaży używanych przedmiotów w standardowym ruchu transakcyjnym. Prawo zastrzeżenia w stosunku do własności rozciąga się także na przetworzone przedmioty oraz na przypadek dalszej odsprzedaży na żądanie ceny sprzedaży (przedłużone zastrzeżenie własności).

IX. Odstąpienie od umowy, prawa w przypadku zwłoki w zapłacie, prawo do wzajemnego rozliczenia i prawo do zatrzymania

1. Odstąpienie

Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, gdy kupujący podał nieprawidłowe informacje odnośnie swojej zdolności kredytowej, zaniechał płatności lub w przypadku, gdy w stosunku do jego majątku został złożony wniosek o postępowanie upadłościowe lub postępowanie ugodowe. Jeżeli sprzedana rzecz zostanie uszkodzona lub zagubiona przed przejściem ryzyka na kupującego, to sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli bezzwłocznie powiadomi on kupującego o tej szkodzie lub zaginięciu i bezzwłocznie zwróci cenę kupna kupującemu. Dalsze wzajemne roszczenia pod odstąpieniu i zwrocie ceny kupna nie występują.

Jeżeli sprzedana rzecz po przejściu ryzyka na kupującego i przed przejściem w jego posiadanie zostanie uszkodzona lub zagubiona z powodu okoliczności, za którą odpowiedzialność ponosi sprzedający, to sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli sprzedający bezzwłocznie powiadomi kupującego o tej szkodzie lub zaginięciu i bezzwłocznie zwróci cenę kupna kupującemu. Dalsze wzajemne roszczenia po odstąpieniu i zwrocie ceny kupna nie występują.

2. Szkoda wskutek zwłoki

a) Pierwsze upomnienie z powodu zwłoki jest bezpłatne. Drugie upomnienie mające miejsce w przypadku niezapłacenia jest doliczane do rachunku kupującego w kwocie 15 EUR, chyba, że kupujący udowodni, że nakład sprzedającego nie powstał lub nie powstał w tej wysokości.

b) Sprzedający jest uprawniony w przypadku zwłoki ze strony kupującego do zażądania odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej odpowiedniej bazowej stawki procentowej. Zachowuje on prawo do dochodzenia roszczeń z powodu większej szkody. Zastrzega się prawo kupującego do udowodnienia, że sprzedający wskutek zwłoki nie poniósł żadnej szkody lub poniósł mniejszą szkodę. 

3. Prawa odnośnie potrąceń i zatrzymania

Prawa odnośnie potrąceń i zatrzymania przysługują kupującemu tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie ustalone, są bezsporne lub zostały uznane przez sprzedającego.

X. Zastrzeżenie zmian

Dane odnośnie wyposażenia rzeczy przeznaczonych do sprzedaży i opis ich stanu zostały zestawione przez sprzedającego zgodnie z jego najlepszym stanem wiedzy i sumiennością i umieszczone w katalogach sprzedaży. Nieistotne różnice dostarczonych rzeczy będą przez kupującego akceptowane, obowiązuje to np. w stosunku do gorszego wyposażenia. Dodatkowe wyposażenie uważane jest zawsze jako polepszenie dostarczonych rzeczy.
Dane w katalogach sprzedaży nie przedstawiają żadnych uzgodnionych cech, żadnej gwarancji określonej przydatności do użycia i żadnej deklaracji gwarancji.

XI. Prawa i odpowiedzialność cywilna za wady fizyczne rzeczy

1. Wady fizyczne rzeczy

a) W przypadku używanych rzeczy wyklucza są roszczenia z tytułu wad fizycznych tych rzeczy.

b) W przypadku nowych rzeczy sprzedający odstępuje kupującemu przysługujące mu wobec producenta (i wobec dostawców sprzedającego) prawa do roszczeń z tytułu wad fizycznych tych rzeczy. Sprzedający odpowiada jednak subsydiarnie (pomocniczo) za wady fizyczne rzeczy zgodnie z prawem dotyczącym kupna niemieckiego kodeksu cywilnego, jeżeli producent rzeczy (lub dostawca sprzedającego) nie wypełnia lub nie wypełnia w całości roszczeń kupującego powstałych w wyniku wad fizycznych rzeczy wynikających z odstąpionego prawa.

2. Odpowiedzialność za zawinienia przy pertraktacjach umowy i odpowiedzialność przy czynach niedozwolonych

Odpowiedzialność za zawinienia przy pertraktacjach umowy i odpowiedzialność przy działalności niedozwolonej jest wykluczona.

3. Ograniczenie wszystkich wykluczeń odpowiedzialności cywilnej w tych ogólnych warunkach handlowych

Z ograniczeń prawnych w tych ogólnych warunkach handlowych wyłączona jest odpowiedzialność sprzedającego w stosunku do kupującego za:

– umyślność lub podstępność lub wyraźnie zadeklarowaną gwarancję,

– umyślne lub wynikające z rażącego niedbalstwa szkody,

– szkody wynikające z urazów śmiertelnych, urazów ciała i zdrowia, które są spowodowane umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniem obowiązków przez sprzedającego lub jego ustawowych przedstawicieli, albo też osób pomagających w dokonaniu sprzedaży.

XII. Roszczenia o odszkodowanie sprzedającego

Prawo sprzedającego do roszczeń o odszkodowanie jest zależne od ustawowych postanowień, jeżeli nie zostały ustalone inne postanowienia w tych ogólnych warunkach handlowych.
Jeżeli sprzedający wymaga odszkodowania w miejsce świadczeń i przedmiot kupna nie został jeszcze przez niego dostarczony lub został przez niego przyjęty z powrotem, to należy się jemu, również bez szczególnego dowodu, ryczałtowo 8 % od ceny zakupu jako wynagrodzenie straty.

Kupującemu zastrzega się prawo udowodnienia mniejszej niż przedstawionej powyżej straty ryczałtowej. Jeżeli sprzedający udowodni dalsze straty, to może on domagać się również ich rekompensaty.

XIII. Przedawnienie

Przedawnienie wynosi jeden rok od rozpoczęcia ustawowego okresu przedawnienia z wyłączeniem roszczeń określonych w punkcie XI nr 3.

XIV. Informacje ogólne, zakaz cesji

Miejscem wykonania i lokalną właściwością sądu dla obu stron umowy jest siedziba sprzedającego, również w sprawach powództwa w procesach wekslowych i czekowych.
Jeżeli poszczególne części tych ogólnych warunków handlowych naruszają ustawowe postanowienia lub są nieskuteczne z innych powodów, to nie zwalnia to kupującego z zobowiązania do obioru kupionych towarów i przestrzegania pozostałych uzgodnień. Jeżeli jedno z postanowień jest lub będzie nieskuteczne, to nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku w miejsce nieskutecznego postanowienia obowiązuje ustawowy przepis, który pod względem ekonomicznym jest do niego najbardziej zbliżony.
Nie wolno odstępować praw kupującego wynikających z zawartej umowy kupna-sprzedaży.


Zmieniono dn. 15.04.2011

W celu wyszukania pojazdów zostaniesz przekierowany do maski wyszukiwania na stronie www.autobid.de.

Szanowny sprzedawco,
Aby móc składać oferty na portalu aukcyjnym, musisz jednorazowo zarejestrować się na stronie Autobid.de (niezobowiązująco).

Zostaniesz teraz przekierowany do formularza rejestracji.