Autobid.de is een handelsmerk van Auktion & Markt AG Autobid.de is een handelsmerk van Auktion & Markt AG

AG

Belangrijke informatie voor u

AV (algemene voorwaarden) archief

Hier kunt u de actuele AV (algemene voorwaarden) als Pdf-bestand bij u lokaal opslaan.

AV (algemene voorwaarden) online

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden worden vanaf 15.04.2011, 16:00 uur van kracht voor alle bij Autobid.de aangemelde klanten (die zich hebben aangemeld voor 15.04.2011, 16:00 uur), indien er tegen de geldigheid van de nieuwe algemene voorwaarden niet schriftelijk bezwaar wordt aangetekend binnen twee weken na 15.04.2011. Dit bezwaar moet worden gericht aan: Auktion & Markt AG, Abteilung Internetauktion Autobid.de, Klarenthaler Straße 83, 65197 Wiesbaden, Deutschland. Voor alle klanten die zich na 15.04.2011, 16:00 uur aanmelden, zijn deze algemene voorwaarden van kracht vanaf het moment van aanmelding en na acceptatie van de nieuwe algemene voorwaarden.

De preambule werd als volgt veranderd: “Autobid.de/Premium” werd tot “Autobid.de”, zin 3, 2de zinsnede werd geschrapt zonder vervangen te worden.

De navolgend genoemde cijfers werden veranderd:

Cijfer II. nummer 1

Cijfer III. nummer 5.b)

Cijfer III. 5. d) aa)

Cijfer III. 5 d) cc) nu cijfer III. Nummer 5 d) bb)

Cijfer IV. nu cijfer V.

Cijfer V. nu cijfer VI.

Cijfer VI. nu cijfer VII.

Cijfer VII. nu cijfer VIII.

Cijfer VIII. nu cijfer IX.

Cijfer IX. nu cijfer X.

Cijfer X. nu cijfer XI.

Cijfer XI. nu cijfer XII.

Cijfer XII. nu cijfer XIV.

Het volgende cijfer werd nieuw ingevoegd:

Cijfer IV. Nummer 1 - nummer 5

Cijfer XIII.

I. Algemeen, toepasselijk recht

1. Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden

Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is de Auktion & Markt AG, een naamloze vennootschap, opgericht conform de wet van de Bondsrepubliek Duitsland met hoofdvestiging in Wiesbaden, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Wiesbaden onder het registernummer HRB 20968.

2. Onderwerp van deze Algemene Voorwaarden

Onderwerp van deze Algemene Voorwaarden is de regeling van de verkoop van roerende zaken van de gebruiker als ondernemer (navolgend „verkoper“ genoemd) aan personen die eveneens ondernemers en geen consumenten zijn (in het vervolg „koper“ genoemd), waarbij de koop via het internetplatform van de gebruiker met de aanduiding www.autobid.de wordt afgehandeld en waarbij het verkoopproces lijkt op een veiling. Er komen evenwel juridisch gezien transacties door bieding en aanvaarding volgens artikels 145 – 151 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) tot stand, niet door gunning volgens artikel 156 BGB.

3. Andere Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden gelden ook voor toekomstige handelstransacties met de koper, voor zover ze niet door de verkoper vóór de toekomstige transacties door andere werden vervangen en aan de koper werden meegedeeld. Andersluidende Algemene Voorwaarden van de koper zijn niet geldig, ook niet als de verkoper deze niet uitdrukkelijk tegenspreekt.

4. Toepasselijk recht

Er geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland waarbij het Weense Koopverdrag (CISG) uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

II. Aanmelding als koper, toelating als koper

1. Aanmelding als koper

Consumenten in de zin van artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen geen kopers zijn. Kopers kunnen enkel ondernemers in de zin van artikel 14 BGB zijn, die het koopobject voor het uitoefenen van hun handel of beroep aanschaffen indien het object van hun handel of hun beroep de autohandel is.

Elke koper moet zich voor eerste deelname aan een verkoop schriftelijk aanmelden en laten registreren. Elke koper dient daarbij vóór de eerste toelating tot het doen van een bod zijn hoedanigheid als ondernemer en als autodealer uitdrukkelijk te verklaren en aan te tonen. Hoe dit aangetoond moet worden, bepaalt de verkoper. Bij kopers met woonplaats binnen de Bondsrepubliek Duitsland zijn als bewijs steeds nodig: kopie van de bedrijfsaanmelding, bij in het handelsregister opgenomen kooplui en maatschappijen een uittreksel van het handelsregister, een kopie van het identiteitsbewijs van de eigenaar van het bedrijf (respectievelijk van de in het handelsregister opgenomen bedrijfsleider of directie). Bij kopers die hun woonplaats buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland hebben, zijn bovendien telkens gewaarmerkte vertalingen van de boven staande documenten in de Duitse taal noodzakelijk, bij kopers met woonplaats in een staat van de Europese Unie en bij Duitse kopers is bovendien de mededeling van het hen verstrekte geldige BTW-identificatienummer vereist.

Alle kopers dienen naast de boven genoemde documenten de ondertekende registratiebevestiging benevens de overeenkomst betreffende de bevoegde rechtbank en de erkenning van de Algemene Voorwaarden aan de verkoper terug te sturen.

2. Toelating als koper

Als de koper aantoont dat hij ondernemer in de zin van de boven genoemde bepalingen is dan ontvangt hij van de verkoper een registratiebevestiging. Deze wordt hem per email toegestuurd en bevat het door de verkoper bepaalde persoonlijke wachtwoord van de koper. Met het toegekende wachtwoord en de door de koper zelf gekozen „gebruikersnaam“ kan de koper in de verkopen inloggen zodra de koper de in cijfer 1. genoemde documenten aan de verkoper heeft teruggestuurd. Terugsturen van de in cijfer 1. genoemde documenten zorgt ervoor dat de koper wordt toegelaten tot deelname aan verkopen. De „gebruikersnaam“ wordt op het beeldscherm bij de verkoop voor alle deelnemers zichtbaar, de koper zelf blijft echter anoniem, ook het wachtwoord blijft geheim. Elke koper dient veranderingen m.b.t. zijn gegevens (bijv. naam, hoofdvestiging, adres) direct schriftelijk aan de verkoper mee te delen.

III. Tot stand komen van een contract

1. Uitnodiging tot het doen van biedingen

De verkoper kondigt in elektronische verkoopcatalogi de verkoop van roerende zaken aan. Elke roerende zaak is daarin voorzien van een minimumprijs. Voor elke roerende zaak staat daarnaast in de catalogus of het om een nieuwe of gebruikte zaak gaat en of de verkoop bij wijze van uitzondering als “netto-verkoop” wordt uitgevoerd, de verkoopprijs dus is samengesteld uit het hoogste bod 
exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW). Met de publicatie van de verkoopcatalogus op internet nodigt de verkoper potentiële kopers uit tot het doen van biedingen.

2. Biedtermijn, biedingen, bindendheid van biedingen

a) De duur van de "Hotbid-fase"" wordt voor elke veiling door de verkoper opnieuw vastgelegd. De "Hotbid-Fase" start bij elk nieuw afgegeven bod opnieuw. Wordt gedurende een "Hotbid-Fase" geen verder bod gedaan, eindigt dit met afloop van de door het systeem vastgelegde tijd. De bodfase is beëindigd.

b) De verkoper behoudt zich voor de "Hotbid-Fase" bij het voorkomen van bijzondere omstandigheden vroeger te beëindigen.

c) De koper doet zijn bod door binnen de biedtermijn een getal in te voeren. Het bod kan ook onder de minimumprijs liggen. Het bod van de koper is bindend voor de duur van achtenveertig uur na afloop van de „Hotbid-fase“; bij biedingen onder de minimumprijs, die op het beeldscherm als „onder voorbehoud“ worden weergegeven, is de koper voor de duur van tweeënzeventig uur na afloop van de „Hotbid-fase“ gebonden. Na verstrijken van de biedtermijn kunnen geen biedingen meer worden gedaan. Biedingen kunnen niet alleen door het invoeren van een getal tijdens de lopende biedtermijn worden gedaan, maar ook vooraf door een maximumprijs in de elektronische biedagent aan te geven. De biedagent is een technisch instrument waarbij de koper automatisch elektronische biedingen van anderen met een in de veilingcatalogus aangegeven minimum stap verhoogt totdat de maximumprijs die de koper bereid is te bieden, is overboden.

3. Aanvaarding van het bod

Biedingen van de koper onder de minimumprijs kan de verkoper afwijzen, dergelijke biedingen worden op het beeldscherm als „onder voorbehoud“ weergegeven. De verkoper kan ook biedingen boven de minimumprijs afwijzen en is niet verplicht om biedingen van de koper te aanvaarden. De verkoper zal - voor zover hij geen gebruik maakt van zijn recht om biedingen af te wijzen- het hoogste bod aanvaarden. De verkoper besluit binnen de periode waarin de koper aan zijn bod gebonden is, of hij het bod van de koper aanvaardt. Per emailbericht van de verkoper aan de koper wordt meegedeeld dat de verkoper zijn bod heeft aanvaard; verder deelt de koper niet mee dat hij het bod aanvaardt. Voor de rest ziet de koper af van de mededeling over het aanvaarden van het bod.

4. Koopcontract

Met het emailbericht van de aanvaarding van de verkoper is een koopcontract tussen de verkoper en de koper tot stand gekomen.

5. Koopsom

a) Kopers uit de Bondsrepubliek Duitsland

De koopsom bedraagt het hoogste bod van de koper en bevat – indien in de verkoopcatalogus niet uitdrukkelijk voor de betreffende zaak iets anders werd gesteld, dus een „netto-verkoop“ is aangekondigd – de in de Bondsrepubliek Duitsland geldende BTW (bruto-koopsom) die op dat moment wettelijk geldt. De verkoper zal bij Duitse kopers een reglementaire factuur met de netto-koopsom en de open gespecificeerde BTW ter waarde van de op dat moment geldende hoogte, verstrekken. Voornoemde zin geldt niet wanneer het om een verkoop gaat die onderhevig is aan de zg. verschilbelasting volgens § 25a van de Duitse BTW-wet.

b) Kopers uit EU-staten buiten de Bondsrepubliek Duitsland

Kopers uit andere EU-staten dan de Bondsrepubliek Duitsland moeten alvorens een bod te doen op BTW-onderhevige zaken het hen verstrekte internationale BTW-nummer aan de verkoper schriftelijk meedelen en daarbij bovendien de verkoper schriftelijk garanderen dat de gekochte zaak onmiddellijk naar een andere EU-staat buiten de Bondsrepubliek Duitsland wordt vervoerd. De koper ontvangt vooreerst een bruto-factuur over de koopsom en de kosten van de afhandeling van het contract. Na het toetsen en het nakomen van de voorwarden van de Duitse wet over belasting toegevoegde 
waarde, krijgt de koper dan een netto-factuur over de koopsom en de kosten van de afhandeling van het contract. 

c) Kopers uit niet-EU-staten (derde landen)

Kopers uit niet-EU-staten (derde landen) moeten bovenop de koopsom van de zaak een zekerheid ter hoogte van het in de Bondsrepubliek Duitsland geldige BTW-bedrag aan de verkoper betalen. Deze zekerheid krijgt de koper onmiddellijk vergoed wanneer zonder twijfels wordt aangetoond dat de aan BTW onderhevige gekochte roerende zaak de EU-staten heeft verlaten. Hiertoe dient aan de verkoper het origineel van de ingevulde uitvoerverklaring met een douanestempel van de EU erop te worden overlegd. Na ontvangst van dit formulier wordt het zekerheidsbedrag direct aan de koper vergoed. De aanspraak op uitkering van het zekerheidsbedrag is enkel met toestemming van de verkoper overdraagbaar.

d) Kosten van de afhandeling van het contract

aa) De koper betaalt behalve de koopsom ook de kosten voor het afhandelen van het contract. De kosten van de afhandeling van het contract (leges) hangen van de telkens geldige prijslijst van de verkoper af; inzage onder Prijslijst.

Prijslijst

bb) De kosten van de contractafhandeling dienen met de koopsom te worden betaald.

e) Kosten van het betalingsverkeer, schulddelging

Alle buitenlandse kopers dienen de door de overmaking naar het buitenland opgetreden bankkosten te dragen. 
Wanneer per uitzondering is overeengekomen dat cheques of wissels geaccepteerd worden, dan geschiedt dit enkel om de koper te laten voldoen aan zijn verplichting, niet bij wijze van schulddelging.

IV. Electronische facturen

1. De koper verklaart akkoord te gaan met het sturen van electronische facturen.

2. Het versturen van electronische facturen geschiedt naar de mailbox van de klanten.

3. De koper wordt erop gewezen, dat hij verplicht is tot het toetsen van de signatuur van de electronische factuur.

4. De koper wordt erop gewezen, dat de electronisch verstuurde factuur ook als papier uitgedraaid mag worden; de factuur in papiervorm geldt echter niet als bewijs in de zin van het belastingrecht.

5. De in electronische vorm verstuurde factuur dient evenals een factuur in papiervorm tien jaar lang bewaard te worden.

V. Verplichting tot vooruitbetaling

De koper is na afsluiten van het contract verplicht de koopsom en de kosten van de contractafhandeling (cijfer III. 5.) vooruit te betalen. De koper ontvangt het koopobject dus pas na volledige betaling van al zijn betalingsverplichtingen volgens cijfer III. 5.

VI. Risico-overdracht, afhalen, eigendomsoverdracht

1. Risico-overdracht:

Met betaling van de koopsom gaat het risico van toevallige verslechtering en toevallige ondergang van de zaak over op de koper.

2. Afhalen:

Gekochte zaken dienen door de koper op diens kosten op de standplaats van de zaak, welke in de elektronische verkoopcatalogus werd meegedeeld, te worden afgehaald.

3. Eigendomsoverdracht:

Onmiddellijk na betaling van de koopprijs ontvangt de koper een afhaalbewijs. Tegen vertoon van het afhaalbewijs ontvangt de koper het gekochte voorwerp op de aangewezen locatie.

VII. Recht van terughouding van de verkoper

De verkoper heeft het recht overhandiging van het afhaalbewijs en overdracht van de zaak zo lang te weigeren tot de koper aan al zijn verplichtingen tegenover de verkoper heeft voldaan, ook indien de verplichtingen uit andere verkopen en/of andere rechtsverhoudingen zijn ontstaan.

VIII. Eigendomsvoorbehoud

Alle gebruikte voorwerpen blijven eigendom van de koper tot alle, aan de verkoper toekomende, aanspraken door de koper werden vervuld. De koper is niet bevoegd de beweeglijke voorwerpen te verpanden of ter zekerheid in eigendom over te dragen. De koper is bevoegd het gebruikte voorwerp in reglementair handelsverkeer verder te verkopen. Het voorbehoudeigendom strekt zich dan ook uit op de verwerkte voorwerpen en in het geval van een verdere verkoop op de koopprijsvordering (verlengd eigendomsvoorbehoud).

IX. Terugtrekken uit het contract, rechten bij betalingsverzuim, verrekeningsrechten en het recht tot terughouding

1. Terugtrekken uit het contract

De verkoper heeft het recht zich terug te trekken uit het contract indien de koper onjuiste opgaven heeft gedaan omtrent diens kredietwaardigheid, zijn betalingen heeft gestaakt of wanneer voor zijn vermogen een insolventieprocedure of surséance van betaling werd aangevraagd. Indien de verkochte zaak vóór de risico-overdracht op de koper wordt beschadigd of ondergaat dan heeft de verkoper het recht om zich uit het contract terug te trekken indien de verkoper de koper onmiddellijk op de hoogte stelt van de beschadiging of ondergang en de betaalde koopsom direct aan de koper vergoedt. Verder gaande aanspraken bestaan na het terugtrekken en vergoeding van de koopsom wederzijds niet meer. Indien de verkochte zaak na de risico-overdracht op de koper en voor de bezitoverdracht wegens een door de verkoper te verantwoorden omstandigheid wordt beschadigd of ondergaat dan heeft de verkoper het recht om zich uit het contract terug te trekken indien de verkoper de koper onmiddellijk op de hoogte stelt van de beschadiging of ondergang en de betaalde koopsom direct aan de koper vergoedt. Verder gaande aanspraken bestaan na het terugtrekken en vergoeding van de koopsom wederzijds niet meer.

2. Schade door betalingsachterstand

a) De 1e aanmaning die de betalingsachterstand motiveert is kosteloos. Voor de bij niet-betaling volgende 2e aanmaning worden de koper 15 EUR in rekening gebracht tenzij de koper aantoont dat de verkoper dit bedrag niet of niet in deze hoogte aan kosten heeft gemaakt.

b) De verkoper heeft het recht in geval van betalingsachterstand van de koper een rente ter hoogte van 8 procentpunten boven de officiële basisrentevoet van de bank voor open rekening-courantkredieten te eisen. Aanspraken op vergoeding van een grotere schade blijven hem voorbehouden. De koper blijft het recht voorbehouden aan te tonen dat de verkoper geen of een geringere schade door achterstallige betaling heeft geleden.

3. Verrekeningsrechten of recht van terughouding

Tot verrekening of terughouding is de verkoper enkel gerechtigd indien zijn eigen aanspraken tegen de koper rechtsgeldig zijn vastgesteld, onomstreden zijn of door de verkoper zijn erkend.

X. Wijzigingsvoorbehoud

De gegevens omtrent de uitvoering van de te verkopen zaken en de toestandbeschrijvingen werden door de verkoper naar eer en geweten samengesteld en in de verkoopcatalogi opgenomen.

Onwezenlijke afwijkingen van de geleverde zaak worden door de koper toegestaan, dat geldt bijv. als de uitvoering minder extra’s heeft. Meer extra’s zijn altijd als verbetering van de geleverde zaak te beschouwen. Gegevens in verkoopcatalogi vormen geen overeengekomen eigenschappen, geen garanties voor toepasbaarheid voor een bepaald doel en geen garantieverklaringen.

XI. Rechten omtrent gebreken en aansprakelijkheid

1. Gebreken

a) Bij gebruikte zaken zijn aanspraken wegens gebreken uitgesloten.

b) Bij nieuwe zaken cedeert de verkoper de hem tegenover de fabrikant van de zaken (en tegenover de leverancier van de verkoper) toestaande aanspraken wegens gebreken aan de koper. De verkoper is echter subsidiair aansprakelijk voor gebreken volgens het kooprecht van het Duitse burgerlijk wetboek indien de fabrikant van de zaken (of de leverancier van de verkoper) zijn verplichtingen tegenover de koper uit gecedeerd recht niet of niet volledig nakomt.

2. Aansprakelijkheid wegens schuld bij contracthandelingen en strafrechtelijke aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid wegens schuld bij contracthandelingen en wegens ongeoorloofde handeling wordt uitgesloten.

3. Beperking van alle aansprakelijkheidsclausules in deze Algemene Voorwaarden

Uitgesloten van de rechtsbeperkingen in deze Algemene Voorwaarden is de aansprakelijkheid van de verkoper tegenover de koper voor

– opzet of kwaadwilligheid of een nadrukkelijk toegezegde garantie,

– opzettelijk of grof nalatig veroorzaakte schades,

– schades voortkomende uit overlijden of lichamelijk letsel of ziekte, die op een opzettelijk of nalatig
plichtsverzuim van de verkoper of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van zijn wettelijke
vertegenwoordiger of plaatsvervanger berusten.

XII. Schadevergoedingsclaims van de verkoper

Het recht van de verkoper om schadevergoeding te eisen, oriënteert zich aan de wettelijke bepalingen voor zover in deze Algemene Voorwaarden niets anders is bepaald.

Eist de verkoper schadevergoeding in plaats van de prestatie en is de koopzaak door hem nog niet geleverd of wordt deze door hem teruggenomen dan heeft hij, ook zonder bijzonder bewijs, recht op forfaitair 8 % van de koopsom als schadevergoeding. De koper blijft het recht voorbehouden aan te tonen dat de schade geringer is dan de voornoemde forfaitaire schade. Als de verkoper een verdergaande schade aantoont dan kan hij ook vergoeding hiervan eisen.

XIII. Verjaring

De verjaring begint één jaar vanaf het wettelijke begin van de verjaring bij uitzondering van de onder cijfer XI. nummer 3 genoemde aanspraken.

XIV. Algemeen, cessieverbod

Plaats van levering en bevoegde rechtbank voor beide contractuele partijen is de vestigingsplaats van de verkoper, en wel ook voor geschillen rondom wissels en cheques.

Mochten afzonderlijke delen van deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met wettelijke bepalingen of om andere redenen nietig zijn, dan ontslaat dit de koper niet van zijn verplichting de gekochte goederen af te nemen en de overige overeenkomsten na te komen. Mocht een van de bepalingen nietig zijn of worden dan blijven de overige bepalingen hierdoor onverminderd van kracht. In dat geval geldt in plaats van de nietige bepaling het wettelijke voorschrift dat de nietige bepaling economisch gezien zo dicht mogelijk benadert.

Rechten van de koper uit het gesloten koopcontract kunnen niet gecedeerd worden.

Gewijzigd op 15.04.2011

Om een voertuig te zoeken, wordt u met het zoekbeeld op www.autobid.de doorverbonden.

Geachte handelaar,
om op dit veilingportaal een bod te kunnen uitbrengen, moet u zich eenmalig bij Autobid.de registreren (vrijblijvend).

U wordt nu met het registratieformulier doorverbonden.