Autobid.de este o marcă a lui Auktion & Markt AG Autobid.de este o marcă a lui Auktion & Markt AG

AGB

Informaţii importante pentru Dvs.

Arhiva CCG Online

Aici aveţi posibilitatea să salvaţi local actualele CCG online în format PDF.

CCG Online

Condiţii Comerciale Generale

Condiţii Comerciale Generale

Următoarele Condiţii Comerciale Generale intră în vigoare pentru toţi clienţii logaţi la Autobid.de (care s-au logat până la 15.04.2011, ora 16:00) începând cu 15.04.2011, ora 16:00, dacă valabilitatea noilor Condiţii Comerciale Generale nu a fost contestată în scris în interval de două săptămâni după 15.04.2011. Contestaţia se adresează către: Auktion & Markt AG, Abteilung Internetauktion Autobid.de (Departament licitaţii pe Internet Autobid.de), Klarenthaler Straße 83, 65197 Wiesbaden, Germania. Pentru toţi clienţii care se loghează după 15.04.2011, ora 16:00, prezentele Condiţii Comerciale Generale se aplică din momentul logării şi acceptării noilor Condiţii Comerciale Generale.

Preambulul a fost modificat după cum urmează: „Autobid.de/Premium“ a devenit „Autobid.de“, iar la propoziţia 3, a doua jumătate de propoziţie a fost ştearsă definitiv.

Următoarele puncte au fost modificate:

Punctul II. Nr. 1

Punctul III. Nr. 5. b)

Punctul III. 5. d) aa)

Punctul III. 5 d) cc) în prezent Punctul III. Nr. 5 d) bb)

Punctul IV. în prezent Punctul V.

Punctul V. în prezent Punctul VI.

Punctul VI. în prezent Punctul VII.

Punctul VII. în prezent Punctul VIII.

Punctul VIII. în prezent Punctul IX.

Punctul IX. în prezent Punctul X.

Punctul X. în prezent Punctul XI.

Punctul XI. în prezent Punctul XII.

Punctul XII. în prezent Punctul XIV.

S-a introdus următorul punct:

Punctul IV. Nr. 1 – Nr. 5

Punctul XIII.

I. Generalităţi, Legislaţia aplicabilă

1. Utilizatorul acestor Condiţii Comerciale Generale

Utilizatorul acestor Condiţii Comerciale Generale este Auktion & Markt AG, o societate pe acţiuni înfiinţată conform legislaţiei Republicii Federale Germania, care are sediul în Wiesbaden şi este înregistrată în Registrul Comerţului al Judecătoriei Wiesbaden sub numărul de înregistrare HRB 20968.

2. Obiectul acestor Condiţii Comerciale Generale

Obiectul acestor Condiţii Comerciale Generale este reglementarea vânzării de bunuri mobile de către utilizator, în calitate de întreprinzător (denumit în continuare „Vânzătorul“) către persoane care sunt, de asemenea, întreprinzători şi nu sunt consumatori (denumite în continuare „Cumpărător(i)“); achiziţia se derulează prin platforma de Internet a utilizatorului, denumită www.autobid.de, iar procedura exterioară a vânzării este similară unei licitaţii. Cu toate acestea, achiziţiile se realizează legal prin ofertă şi acceptare conform §§ 145 – 151 din Codul Civil German (BGB), nu prin adjudecare conform § 156 din Codul Civil German (BGB).

3. Alte Condiţii Comerciale Generale

Următoarele Condiţii Comerciale Generale se aplică şi pentru tranzacţii viitoare cu Cumpărătorul, cu excepţia cazului în care sunt înlocuite de Vânzător cu altele înainte de tranzacţiile viitoare respective, condiţiile noi fiind comunicate Cumpărătorului. Condiţiile Comerciale Generale contradictorii ale Cumpărătorului nu sunt aplicabile, chiar dacă vânzătorul nu le contestă în mod expres.

4. Legislaţia aplicabilă

Se aplică exclusiv legislaţia Republicii Federale Germania, cu excluderea expresă a Convenţiei Naţiunilor Unite privind contractele de vânzare internaţională de mărfuri (CISG).

II. Înscrierea în calitate de cumpărător, autorizaţia privind calitatea de cumpărător

1. Înscrierea în calitate de comparator

Consumatorii conform § 13 din Codul Civil German (BGB) nu pot fi cumpărători. Cumpărătorii pot fi doar întreprinzători conform § 14 din Codul Civil German (BGB), care achiziţionează obiectul oferit spre cumpărare în vederea exercitării unei activităţi lucrative sau a profesiei, dacă obiectul activităţii lucrative respective sau a profesiei este comerţul cu autovehicule.

Orice cumpărător trebuie să se înscrie şi să se înregistreze în scris înainte de prima participare la o vânzare. Fiecare cumpărător îşi va declara în mod expres şi îşi va dovedi calitatea de întreprinzător şi calitatea de comerciant de autovehicule înainte de prima autorizaţie pentru depunerea de oferte. Vânzătorul va stabili tipul dovezii. Pentru cumpărătorii cu sediul pe teritoriul Republicii Federale Germania sunt necesare următoarele documente doveditoare: copia autorizaţiei privind desfăşurarea unei activităţi lucrative, pentru comercianţii înregistraţi în Registrul Comerţului şi societăţi un extras din Registrul Comerţului, o copie a cărţii de identitate a proprietarului firmei (respectiv a administratorului sau a directorului înregistrat în Registrul Comerţului). Pentru cumpărătorii cu sediul
în afara teritoriului Republicii Federale Germania sunt necesare în plus şi câte o traducere legalizată a documentelor de mai sus din limba străină în limba germană, iar pentru cumpărătorii străini cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene şi pentru cumpărătorii germani este necesară în plus comunicarea numărului valabil de identificare TVA, care le-a fost atribuit. Toţi cumpărătorii trebuie să trimită înapoi vânzătorului pe lângă documentele menţionate mai sus şi Confirmarea de înregistrare semnată împreună cu Convenţia privind stabilirea sediului instanţei competente şi Acceptarea Condiţiilor Comerciale Generale.

2. Autorizaţia privind calitatea de comparator

În cazul în care Cumpărătorul dovedeşte că este întreprinzător conform prevederilor de mai sus, acesta primeşte de la Vânzător o Confirmare a înregistrării. Această confirmare îi este transmisă prin e-mail şi conţine parola personală a Cumpărătorului, care a fost stabilită de Vânzător. Cu parola atribuită şi „numele de utilizator“ ales liber de Cumpărător, Cumpărătorul se poate autentifica în cadrul tranzacţiilor de vânzare, imediat ce a transmis Vânzătorului documentele menţionate la Punctul 1. Transmiterea documentelor menţionate la Punctul 1. are ca rezultat autorizaţia pentru participarea la tranzacţiile de vânzare. „Numele de utilizator“ este vizibil pentru toţi participanţii în prezentarea afişată pe ecran referitoare la vânzarea respectivă, numele Cumpărătorului rămâne însă anonim, iar parola rămâne de asemenea secretă. Orice Cumpărător va comunica Vânzătorului în scris, fără întârziere, modificările datelor sale (de exemplu nume, sediu, adresă).

III. Încheierea unui contract

1. Solicitarea de depunere a ofertelor

Vânzătorul scoate la licitaţie bunuri mobile prin intermediul cataloagelor electronice. Fiecare bun mobil este prevăzut cu un preţ minim. Pentru fiecare bun mobil se menţionează în catalog dacă este vorba despre un bun nou sau despre un bun la mâna a doua şi dacă vânzarea este efectuată în mod excepţional ca „vânzare netă“, prin urmare dacă preţul de achiziţie se înţelege ca fiind constituit din oferta cea mai mare exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Prin publicarea catalogului pe Internet, Vânzătorul solicită potenţialilor cumpărători să depună oferte.

2. Termenul pentru depunerea ofertelor, oferte, angajamentul faţă de oferte

a) Durata fazei „Hotbid“ este stabilită de Vânzător pentru fiecare licitaţie. Faza „Hotbid“ începe din nou la fiecare ofertă nou depusă. Dacă în timpul unei faze „Hotbid“ nu este depusă o altă ofertă, această fază se încheie în momentul expirării perioadei stabilite de sistem. Faza ofertei s-a încheiat.

b) Vânzătorul îşi rezervă dreptul să încheie înainte de termen faza „Hotbid“, dacă apar situaţii deosebite.

c) Cumpărătorul depune o ofertă prin introducerea unui număr în cadrul termenului pentru depunerea ofertelor. Oferta poate fi şi sub preţul minim. Cumpărătorul este angajat prin oferta sa doar până la expirarea a patruzeci şi opt de ore de la expirarea fazei „Hotbid“; pentru ofertele sub preţul minim, care sunt reprezentate pe ecran drept fiind „sub rezervă“, Cumpărătorul este angajat până la expirarea a şaptezeci şi două de ore de la expirarea fazei „Hotbid“. După încheierea termenului pentru depunerea ofertelor nu mai pot fi depuse alte oferte.
Se pot depune oferte nu numai prin introducerea numărului în cadrul termenului curent pentru depunerea ofertelor, ci şi în avans printr-o ofertă maximă de preţ în sistemul electronic de licitaţie. Sistemul de licitaţie este un instrument tehnic, care supralicitează automat prin alte oferte depuse electronic cu câte un pas de majorare minimă stabilit în catalogul de licitaţii până atinge oferta maximă de preţ a Cumpărătorului.

3. Acceptarea ofertei 

Vânzătorul poate refuza ofertele cumpărătorului sub preţul minim, asemenea oferte sunt reprezentate pe ecran drept fiind „sub rezervă“. Vânzătorul poate refuza şi oferte peste preţul minim şi nu are obligaţia să accepte ofertele Cumpărătorului. Vânzătorul va accepta oferta cea mai mare – dacă nu face uz de dreptul său de a refuza oferte. Vânzătorul decide dacă acceptă oferta Cumpărătorului în perioada de angajament a cumpărătorului faţă de oferta sa. Vânzătorul comunică acceptarea printr-un mesaj de e-mail către cumpărător, prin care Vânzătorul anunţă că a acceptat oferta sa; în celelalte situaţii Cumpărătorul renunţă la comunicarea acceptării ofertei.

4. Contract de vânzare-cumpărare

Comunicarea prin e-mail a acceptării vânzătorului reprezintă încheierea unui contract de vânzare cumpărare între vânzător şi cumpărător.

5. Preţ de achiziţie

a) Cumpărători din Republica Federală Germania

Preţul de achiziţie corespunde ofertei maxime a cumpărătorului şi include – dacă nu este specificat contrariul în catalogul de vânzări pentru obiectul respectiv, prin urmare dacă nu este stabilită o „vânzare netă“ – taxa pe valoarea adăugată aplicabilă în Republica Federală Germania (preţ de achiziţie brut) în cuantumul legal. Vânzătorul va acorda cumpărătorilor germani o factură corespunzătoare cu preţul de achiziţie net şi taxa pe valoarea adăugată declarată separat în cuantumul legal aplicabil. Fraza anterioară nu este valabilă, dacă este vorba despre o vânzare care se supune impozitării diferenţiale conform § 25a din Legea TVA. 

b) Cumpărători din statele UE în afară de Republica Federală Germania

Cumpărătorii din alte state UE - în afară de Republica Federală Germania - trebuie să comunice în scris Vânzătorului - înainte de a depune oferte pentru obiecte în regimul fiscal standard din punct de vedere al TVA - numărul internaţional de identificare TVA valabil acordat acestora şi vor garanta Vânzătorului în scris, că obiectul achiziţionat este transportat fără întârziere într-un alt stat din UE în afara Republicii Federale Germania. 
Cumpărătorul va primi mai întâi o factură brută referitoare la preţul de achiziţie şi costurile pentru derularea contractului. După verificare şi în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile Legii germane privind TVA, cumpărătorul va primi o factură netă pentru preţul de achiziţie.


c) Cumpărători din state care nu sunt membre ale UE (ţări terţe)

Cumpărătorii din statele nemembre UE (ţări terţe) trebuie să achite Vânzătorului o garanţie pentru preţul de achiziţie al Obiectului în cuantumul ratei TVA aplicabilă în Republica Federală Germania. Această garanţie este rambursată Cumpărătorului fără întârziere, imediat ce se dovedeşte în mod cert că Obiectul achiziţionat în sistem fiscal standard din punct de vedere al TVA a părăsit statele UE. În acest scop Vânzătorului i se va prezenta originalul declaraţiei de export completată şi prevăzută cu o ştampilă de la Oficiul Vamal de graniţă al UE. Ulterior primirii formularului, suma garanţiei se rambursează direct Cumpărătorului. Revendicarea privind achitarea garanţiei se poate ceda doar cu acordul Vânzătorului.

d) Costurile pentru derularea contractului

 aa) Cumpărătorul va suporta pe lângă preţul de achiziţie şi costurile pentru derularea contractului. Costurile pentru derularea contractului (taxele) se orientează după lista de preţuri a vânzătorului valabilă la data respectivă, care poate fi consultată sub Lista de preţuri.

Listă de preţ

bb) Costurile pentru derularea contractului sunt scadente împreună cu preţul de achiziţie.

e) Costurile aferente efectuării plăţilor, îndeplinire

Toţi cumpărătorii străini vor suporta taxele bancare acumulate în urma viramentelor externe.

Dacă în caz particular s-a convenit acceptarea cecurilor sau a cambiilor, acest lucru are loc doar cu titlu de îndeplinire, nu în locul plăţii.

IV. Facturi electronice

1. Cumpărătorul va declara, că este de acord cu transmiterea facturilor electronice.

2. Facturile electronice se vor trimite clientului pe mailbox.

3. Cumpărătorul va fi atenţionat, că este obligat să verifice semnătura de pe factura electronică.

4. Cumpărătorul va fi atenţionat, că factura transmisă electronic poate fi imprimată pe hârtie, dar că această hârtie imprimată nu poate fi utilizată ca document justificativ în sens fiscal.

5. Factura transmisă electronic se va păstra timp de 10 ani la fel ca o factură emisă pe support de hârtie.

V. Obligaţia privind plata anticipată

Ulterior încheierii contractului, Cumpărătorul are obligaţia să achite în avans preţul de achiziţie şi costurile pentru derularea contractului (Punctul III. 5.). Cumpărătorul va primi obiectul achiziţiei doar ulterior îndeplinirii integrale a obligaţiilor de plată conform Punctului III. 5.

VI. Transferul riscurilor, ridicare, transferul proprietăţii

1. Transferul riscurilor:

Din momentul achitării preţului de achiziţie, riscul deteriorării accidentale şi al distrugerii accidentale a obiectului este transferat asupra cumpărătorului.

2. Ridicare:

Obiectele achiziţionate vor fi ridicate de Cumpărător pe cheltuiala sa de la locaţia obiectului, comunicată în catalogul electronic.

3. Transferul proprietăţii:

Imediat după achitarea preţului de achiziţie, Cumpărătorul primeşte un certificat de predare a obiectului. În schimbul prezentării certificatului de predare, Cumpărătorul primeşte obiectul achiziţionat la locaţia declarată.

VII. Dreptul de retenţie al Vânzătorului

Vânzătorul are dreptul să refuze înmânarea certificatului de predare şi predarea obiectului până când Cumpărătorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile scadente faţă de Vânzător, chiar dacă obligaţiile au rezultat din alte vânzări şi/sau alte raporturi juridice.

VIII. Clauza de excepţie de proprietate

Toate obiectele la mâna a doua rămân proprietatea vânzătorului până la îndeplinirea tuturor revendicărilor care revin Vânzătorului faţă de Cumpărător. Cumpărătorul nu are dreptul să ipotecheze bunurile mobile sau să le cedeze cu titlu de garanţie. Cumpărătorul are dreptul să înstrăineze obiectul la mâna a doua în cadrul unei tranzacţii legale. Clauza de excepţie de proprietate se extinde şi asupra obiectelor prelucrate şi în cazul înstrăinării asupra creanţei referitoare la preţul de achiziţie (excepţia de proprietate prelungită).

IX. Denunţarea contractului, drepturile în cazul întârzierii plăţii, drepturile de compensaţie şi de retenţie

1. Denunţare

Vânzătorul are dreptul să denunţe contractul, în cazul în care Cumpărătorul a oferit date incorecte referitoare la solvabilitatea sa, a întrerupt plăţile sau dacă s-a instituit procedura de insolvabilitate sau de concordat asupra patrimoniului Cumpărătorului.

Dacă obiectul vândut este deteriorat înainte de transferul riscurilor asupra cumpărătorului sau dacă acesta nu mai există, Vânzătorul are dreptul să denunţe contractul de vânzare-cumpărare, dacă îl informează pe Cumpărător cu privire la deteriorare sau dispariţie şi rambursează Cumpărătorului fără întârziere preţul de achiziţie achitat. Ulterior denunţării şi rambursării preţului de achiziţie nu mai există alte revendicări reciproce.

Dacă obiectul vândut este deteriorat sau nu mai există ulterior transferului riscurilor asupra Cumpărătorului şi înainte de transferul proprietăţii în urma unei situaţii cauzate de Vânzător, Vânzătorul are dreptul să denunţe contractul de vânzare-cumpărare, dacă îl informează pe Cumpărător fără întârziere cu privire la deteriorare sau dispariţie şi rambursează Cumpărătorului, fără întârziere, preţul de achiziţie achitat. Ulterior denunţării şi rambursării preţului de achiziţie nu mai există alte revendicări reciproce.

2. Daune cauzate de întârziere

a) Primul avertisment din cauza întârzierii este cu titlu gratuit. Al doilea avertisment transmis în cazul neachitării este facturat Cumpărătorului cu 15 EURO, cu excepţia cazului în care Cumpărătorul dovedeşte că Vânzătorul nu a suportat cheltuieli din această cauză sau cheltuielile respective nu au atins acest cuantum.

b) Vânzătorul are dreptul să solicite în cazul întârzierii Cumpărătorului penalităţi de întârziere în cuantum de 8 procente în plus faţă de rata dobânzii de bază aplicabilă. Revendicarea unei daune mai mari rămâne sub rezerva sa. Cumpărătorul poate dovedi că Vânzătorul nu suferă daune din întârziere sau că daunele respective sunt mai mici.

3. Drepturi de compensaţie sau retentive

Drepturile de compensaţie sau retenţie revin Cumpărătorului doar în cazul în care contrapretenţiile sale sunt stabilite legal, sunt necontestate sau acceptate de Vânzător.

X. Rezerva modificărilor

Datele privind dotările obiectelor care urmează să fie vândute şi descrierile obiectelor au fost întocmite de Vânzător şi înregistrate în cataloage conform cunoştinţelor şi convingerii sale.

Abaterile nesemnificative referitoare la obiectul livrat sunt admise de Cumpărător, acest lucru fiind valabil de exemplu pentru dotări mai puţine. Dotările suplimentare vor fi considerate îmbunătăţire a obiectului livrat. Datele din cataloage nu reprezintă calităţi convenite, nici garanţii privind o anumită capacitate de utilizare şi nici declaraţii de garanţie.

XI. Drepturi privind garanţia pentru defecte şi răspundere

1. Defecte

a) Pentru bunurile la mâna a doua sunt excluse revendicările din cauza defectelor.

b) Pentru obiectele noi, Vânzătorul cedează Cumpărătorului revendicările care îi revin faţă de producătorul obiectelor (şi faţă de furnizorul Vânzătorului) în legătură cu defectele. Vânzătorul răspunde totuşi subsidiar pentru defecte conform legislaţiei privind achiziţiile din Codul Civil, dacă producătorul obiectelor (sau furnizorul Vânzătorului) nu îşi îndeplineşte sau nu îşi îndeplineşte integral revendicările privind defectele rezultate din dreptul cedat.

2. Răspunderea rezultată din culpă în cazul negocierilor contractuale şi răspunderea civilă delictuală

Răspunderea din culpă în cazul negocierilor contractuale şi răspunderea rezultată din acţiuni nepermise este exclusă.

3. Limitarea tuturor excluderilor răspunderii din prezentele Condiţii Comerciale Generale

Este exclusă de la restricţiile din Condiţiile Comerciale Generale răspunderea Vânzătorului faţă de Cumpărător pentru

– premeditarea sau intenţia frauduloasă sau o garanţie declarată în mod expres,

– daune cauzate intenţionat sau din neglijenţă gravă,

– pentru daunele rezultate din periclitarea vieţii, vătămarea corporală sau a sănătăţii, rezultate din
încălcarea intenţionată a obligaţiilor sau din neglijenţă de către Vânzător sau dintr-o încălcare a
obligaţiilor intenţionată sau din neglijenţă din partea reprezentantului legal sau a asistenţilor
Vânzătorului.

XII. Revendicări de despăgubire ale vânzătorului

Dreptul Vânzătorului de a solicita despăgubiri se bazează pe prevederile legale, dacă în Condiţiile Comerciale Generale nu este prevăzut contrariul.

Dacă Vânzătorul solicită despăgubiri în locul prestaţiei şi obiectul achiziţiei nu este livrat încă sau este retras de acesta, Vânzătorului îi revin inclusiv fără necesitatea dovezilor speciale pauşal 8 % din preţul de achiziţie cu titlu de despăgubire. Cumpărătorului îi revine dreptul de a dovedi o daună mai redusă decât dauna pauşală menţionată anterior. Dacă vânzătorul dovedeşte daune suplimentare, acesta poate solicita şi despăgubirea acestora.

XIII. Prescripţie

Termenul de prescripţie este de un an de la începerea prescripţiei legale cu excepţia revendicărilor menţionate la punctul XI. Nr. 3.

XIV. Generalităţi, Interzicerea cesiunii

Locul de îndeplinire şi sediul instanţei competente pentru ambele părţi contractante este sediul Vânzătorului, inclusiv pentru plângeri rezultate din procesele privind cambiile şi cecurile.

Dacă anumite părţi din Condiţiile Comerciale Generale încalcă prevederile legale sau sunt nevalabile din alte motive, acest lucru nu îl exonerează pe Cumpărător de obligaţia de a accepta mărfurile vândute şi de a respecta celelalte convenţii. Valabilitatea celorlalte prevederi nu este afectată dacă una dintre prevederi este sau devine nevalabilă. În acest caz, în locul prevederii nevalabile se aplică prevederea legală care se apropie cel mai mult din punct de vedere economic de prevederea nevalabilă.

Drepturile Cumpărătorului rezultate din contractul de vânzare-cumpărare încheiat nu pot fi cesionate.

Modificat la 15.04.2011 

Pentru a efectua o căutare vehicule. sunteţi transferat mai departe la masca de căutare de pe www.autobid.de.

Stimate comerciant,
Pentru a putea licita pe acest portal de licitaţii, trebuie să vă înregistraţi o dată la Autobid.de (fără obligaţii).

Sunteţi transferat mai departe la formularul de înregistrare.